Note: Yunho tham gia đội bóng trong quân đội ^^

Source: @15chocolate1
Shared by: InsaJJ

Advertisements