Thư gửi BigEast

Note: Yunho viết thư gửi BigEast bằng tiếng Hàn 😂 ứ hiểu vì sao~

Source: fc.avex.jp/bigeast via @Evy901 + @sheracassiopeia
Shared by: InsaJJ

Advertisements