[PHOTO] 휴가 자주 나와주세요
https://www.instagram.com/p/BFOqTRbmq90/

[TRANS] Hãy đi nghỉ nhiều hơn nào!

Source: junnnkang
Translated by: @crystalmoon64
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements