NEW SPRING/SUMMER 2016 CANVAS CAP >

Sa: See something special? ^^
Nhân thể thông báo một tin vui ^^ Jung Yunho đã được thăng lên làm Hạ sĩ rồi đấy ^^ Bắt kịp với Jaejoong rồi ^^ Chính ra thì anh sẽ được thăng cấp vào ngày 1 tháng 6 nhưng vì Yunho đang là chiến sĩ đặc cấp nên được rút ngắn thời gian ^^ Congratulation! ^^

Source: @MoldirKorea
Shared by: InsaJJ

Advertisements