[PHOTO] #코엑스 앞에서 이따가 봅시다!!우리한번 신나게 놀아봐요~~~yeah!!!!!!!
instagram.com/p/BGBSR4eC-yb/

[TRANS]
Hẹn gặp lại các bạn ở Coex nhé!! Hãy lên tinh thần và cùng vui vẻ nào~~~yeah!!!!!!!

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Junsu’s showcase will be live on air on 1theK YouTube at 7:30PM KST
▶ [LIVE STREAM]

Advertisements