[PHOTO] #thered 의 강호형의 손길은 따뜻행
instagram.com/p/BGT8DYsi-5R/

[TRANS]
Bàn tay hỗ trợ #đằng_kia của Kang-ho hyung thật ấm ghê

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements