Concert ở Kobe diễn ra tronng 3 ngày là 30 tháng 6, mùng 1 và mùng 2 tháng 7

Credit: KR Media
Shared by: InsaJJ

Advertisements