Note: Bức ảnh được đăng vào ngày 22 tháng 6 năm 2016

*

Note: Bức hình dưới được đăng vào ngày 30 tháng 3 năm 2015

*

Những hình ảnh dưới được đăng vào ngày 30 tháng 7 năm 2014

*

Note: Đăng vào ngày 25 tháng 7 năm 2014

Sources: Peter Cho + Inwoo Seo + Changhyeok Ko + Philstayddp
Shared by: InsaJJ

Advertisements