Note: Bức ảnh này được đăng vào ngày 29 tháng 1 năm 2015

Source: Young Jin Choi
Shared by: InsaJJ

Advertisements