[PHOTO] 배질한테 키스하러 가기전..에티켓!
당신에게 좋은것만 드릴꺼예요>_<
instagram.com/p/BKvdOTAgFI-/

[E-TRANS]
Etiquette before kissing Basil!
Only give you the best >_<

[V-TRANS]
Phép lịch sự tối thiểu trước khi hôn Basil!
Chỉ muốn dành cho cậu điều tốt nhất mà thôi >_<

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @Vichellelicious
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements