[PHOTO] instagram.com/p/BNMhlvAg-eF/

[Caption trên TV]
Đã diễn ra từ một tháng trước và đến giờ câu chuyện vẫn chưa kết thúc (bản tin về scandal của tổng thống Hàn Quốc)

[Caption on TV]
The past one month, and the still not ended story (South Korea’s presidential scandal news)

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements